Specialisatie van de tandprotheticus

De tandprotheticus is een direct toegankelijke eerstelijns zorgverlener die deskundig is in het behandelen van de geheel of gedeeltelijk tandeloze patiënt door middel van uitneembare gebitsprotheses. Hij verzorgt het hele traject van het aanmeten, vervaardigen en plaatsen van protheses; van intake-gesprek tot nazorg. Hij doet dat geheel zelfstandig met betrekking tot de volledige prothese of op verwijzing van een tandarts of huisarts met betrekking tot protheses bij niet-geheel tandeloze patiënten. De tandprotheticus zal nog meer dan nu het geval is deel uitmaken van een mondzorgteam. Onder die condities is te verwachten dat steeds meer taken van de tandarts naar de tandprotheticus zullen worden gedelegeerd.

Alle werkzaamheden van de tandprotheticus zijn primair gericht op het herstel van kauwvermogen, esthetiek en fonetiek. Dit betekent dat hij wordt geacht functieverlies te herkennen en adequaat te behandelen. Tevens speelt de tandprotheticus een belangrijke rol in het herkennen van afwijkende pathologische aspecten die kunnen voorkomen als gevolg van geheel of gedeeltelijke gebitsextractie. De deskundigheid van een tandprotheticus is toegespitst op het herstel van kauwvermogen van de volledige en/of gedeeltelijk edentate (tandeloze) patiënt.

Volgens de wet BIG wordt tot het gebied van deskundigheid van de tandprotheticus gerekend:

  • het onderzoeken van de mond van de patiënt, gericht op het verkrijgen van de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van een gebitsprothese;

  • het aanmeten, vervaardigen, passen een aanbrengen van een volledige gebitsprothese voor de bovenkaak en de onderkaak bij een patiënt van wie de kaakwallen zijn hersteld van de gebitsextractie;

  • het aanmeten, vervaardigen, passen en aanbrengen van een gebitsprothese voor de bovenkaak dan wel de onderkaak bij een patiënt van wie de desbetreffende kaakwal is hersteld van de gebitsextractie en in wiens mondholte zich geen gebitselementen of andere elementen bevinden die dienen tot steun van een gebitsprothese;

  • het verstrekken aan een patiënt van raad en informatie met betrekking tot de gebitsprothese of het gebruik daarvan.

  • het op schriftelijke verwijzing van de betrokken tandarts aanmeten, vervaardigen, passen en aanbrengen van een gebitsprothese bij een patiënt in wiens mondholte zich gebitselementen of andere elementen bevinden die dienen tot steun van een gebitsprothese.

Uit deze opsomming blijkt dat de tandprotheticus volledig zelfstandig patiënten behandelt die in boven- en/of onderkaak tandeloos zijn. Als er sprake is van patiënten die nog in het bezit zijn van natuurlijke elementen die tot steun dienen of restanten daarvan inclusief tandheelkundige implantaten, is er een verwijzing nodig van een tandarts, kaakchirurg of implantoloog. De tandprotheticus werkt hierbij met een verwijsprotocol waarin vastgelegd is welke zorgverlener voor welk gedeelte van het behandelplan verantwoordelijk is.

Bij de opkomst van de implantologie is een belangrijke rol weggelegd voor tandprothetici. In de beleving van de patiënt is de directe toegankelijkheid tot de tandprotheticus laag. Hij is vaak de directe ingang voor patiënten die implantaten nodig hebben. Er is een goede samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen in de wereld van de protheses en de implantaten.

Afspraak maken

Maak meteen online een afspraak met praktijk voor tandprothetiek Rob van Straten.

klik hier